close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلی


مدرسه

http://akhh.rozblog.com/
اینـتر وب اینـتر وب
آرشیو
تبلیغات
تبلیغ در فان تبلیغ در فان
نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلی
نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی
 
مقدمه
انگیزش علت و عامل اصل رفتار است، چه از تظاهرات رفتای و فیزیولوژی، چه از گزارش شخصی استنباط شده باشد، انگیزش را می توان به عنوان عامل نیرودهنده و هدایت کننده رفتار تعریف کرد (گیج و برلاینر، 1984).
به زبان ساده، انگیزش عاملی است که شخص را به پیش رفتن وامی دارد و تعیین می کند که به کجا برود. به این ترتیب انگیزش مولد رفتار، تعیین کننده نیرو و هدف رفتار است. مطالعات متعدد در روانشناسی ترتیبی و یادگیری نشان می دهد که انگیزش با یادگیری آموزشگاهی ارتباط دارد.
راهبردهای یادگیری و راهبردهای انگیزشی به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده پیشرفت تحصیلی شناخته شده اند. بلوم (1959) از نخستین نظریه پردازی است که به نقش انگیزش در یادگیری آموزشگاهی اشاره کرد. الگویی که بلوم ارائه کرده است سه سازه علی دارد که عبارتند از: رفتارهای ورودی شناختی، رفتارهای ورودی عاطفی و کیفیت آموزش. بر طبق مطالعات بلوم، رفتارهای ورودی شناختی 49 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند در حالی که رفتارهای ورودی عاطفی تنها 25 درصد پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند (گانیه، 2001).
در پژوهش هایی که در سالهای اخیر انجام شد، نقش انگیزه دقیق تر تعریف شده است به عنوان مثال برادلی (1993) انگیزش را سازه یا فرایندی می داند که تصمیم گیری و انتخاب هدف را تحت تاثیر قرارمی دهد. در مطالعات اخیر، تاثیر عوامل انگیزشی گوناگون بر راهبردهای شناختی بررسی شده است.
مطالعات متعدد در روانشناسی تربیتی و یادگیری نشان می دهد که انگزش با یادگیری آموزشگاهی ارتباط دارد، زیرا یادگیری فرایند فعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است. اگر دانش آموزی که توانایی بالایی دارد هنگام مطالعه و یادگیری، توجه و تمرکز کافی نداشته باشد یا کوشش موثری از خود نشان ندهد به یادگیری قادر نخواهد بود. برای اینکه دانش آموز بتواند از برنامه درسی حداکثر بهره را ببرد باید در کلاس، زمینه ای فراهم شود که در آن فراگیر به شرکت و درگیری در فعالیت های یادگیری برانگیخته شود (استیپک و دبورا، 2002)
چند گرایش به هدف وجود دارد، ولی دو گرایش به هدفی که همیشه در نظریه های مختلف مطرح می شوند، اهداف تبحری و عملکردی هستند (دووک و لگت، 1988 ؛ الیوت و دووک، 1988). تمایز بین اهداف تبحری و عملکردی مشابه تمایز بین انگیزش درونی و بیرنی است. اهداف تبحری، در برخی از خصوصیات با انگیزش درونی وجه اشتراک دارد و اهداف عملکردی نیز از جهاتی شبیه به جنبه های خاصی از انگیزش بیرونی است. الیوت (1999) و همچنین پینتریچ (الف 2000) یک ماتریس دوبعدی را پیشنهاد کرده اندکه بر طبق آن چهار گرایش به هدف داریم که شامل هدف های تبحرگرا، تبحرگریز، عملکرد گرا و عملکرد گریز می باشند.
هدف عمده ی این پژوهش تعیین نقش متغیر راهبردهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی می باشد.
بیان مسئله
در این پژوهش تاثیر متغیر راهبردهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و یادگیری از همتایان بر پیشرفت تحصیلی بررسی شده است. بنابر شواهد تجربی سه راهبرد انگیزشی (هدف های پیشرفت، خودکارآمدی و اضطراب امتحان)، استفاده از راهبردهای یادگیری را تحت تاثیر قرار می دهند (دیروبنی جمالی 1387).
دو نظريه برتر در زمينه انگيزه پيشرفت در آموزش ، نظريه ي هدف هاي پيشرفت ( ايمز ، ب1992 ؛ دووك و لگت ، 1988) و نظريه انتظار - ارزش ( ويگفيلد و اكلز ،  2000 ) هستند . هر دو نظريه بر اين نكته تاكيد مي كنند كه دانش آموزان چگونه پيشرفتشان را تفسير مي كنند ( شانك، پينتريچ و ميسی ،2008 ) . مطالعات زيادي بر اساس هر يك از اين نظريه ها براي كشف رفتارهاي مرتبط با پيشرفت انجام شده است ، هدف اين مطالعه ها اين بوده است كه باورهای انگيزشي به وجود آمده از اين دو نظريه چگونه با پیامدهاي شناختي ، هيجاني و اجتماعي مرتبط مي شوند و روي هم رفته چگونه بر پيشرفت تحصيلي تاثير مي گذارند . راهبردهای انگیزشی در مدل پینتریچ (1991) شامل خودکارآمدی و اضطراب امتحان و راهبردهای یادگیری شامل مرور ذهنی، بسط دهی، سازماندهی و یادگیری از همتایان است.
 
رابطه خودكارآمدي با پيشرفت
خودكارآمدي عبارت است از  قضاوت افراد در مورد توانايي هايشان براي سازماندهي و اجراي يك سلسله كارها براي رسيدن به انواع عملكردهاي تعيين شده (بندورا ، 1986 ،ص 391) .پژوهش ها نشان مي دهند كه خودكارآمدي بر رفتارهاي پيشرفت تاثير مي گذارد و در زمانیکه كه دانش آموزان بر روي تكاليف كار مي كنند پيشرفت خود را در جهت دستيابي به اهدافشان مشاهده مي كنند، اين نشانه هاي پيشرفت يادگيري و عملكرد مناسب را به دانش موزآن نشان می دهند و خودكارآمدي دانش آموزان را براي يادگيري بعدي ارتقا مي دهد و همچنین این خودکارآمدی پیشرفت بعدی را به دنبال دارد (شهرآراي ، صص 251 _ 250 ).                                                  
 
رابطه ی خودكارآمدي با هدف هاي پيشرفت
  دووک و لگت (1988) و الیوت و دووک (1988) دو جهت گیری هدف پیشرفت را مطرح نمودند که جهت گیری تبحری و عملکردی هستند، جهت گیری تبحری یعنی تمرکز روی یادگیری، تسلط بر تکلیف بر اساس معیارهای درونی، بالا بردن شایستگی خود و تلاش برای انجام تکالیف چالش انگیز( ايمز ، ب1992 ؛ دووك و لگت ، 1988 ؛ میجلی و همکاران ، 1998) اما جهت گیری عملکردی یعنی روی جلوه بیرونی شایستگی یا توانایی و اینکه چگونه توانایی در مقایسه با دیگران مورد قضاوت قرار می گیرد تمرکز می کند مثلا تلاش برای بهتر از دیگران بودن یا استفاده از معیارهای مقایسه اجتماعی( ايمز ، ب1992 ؛ دووك و لگت ، 1988 ؛ میجلی و همکاران ، 1998).
اخیرا پینتریچ (الف2000) جهت گیری تبحری و عملکردی را به دو بعد گرایشی و اجتنابی تقسیم نموده است. در حال حاضر یک چارچوب 2×2 از جهت گیری هدف های پیشرفت در مطالعه انگیزش پیشرفت مطرح می باشد. در اين پژوهش به بررسي چهار نوع از هدف هاي پيشرفت يعني هدف هاي تبحرگرا، تبحرگریز، عملكردگرا و عملكرد گريز پرداخته شده است که این تقسیم بندی شبیه تقسیم بندی الیوت (1999) است . 
دانش آموان با هدف تبحرگرا بر روي يادگيري ، تسلط بر تكليف بر اساس معيارهاي درونی، بالا بردن شايستگي خود و تلاش براي انجام تکالیف چالش انگيز تمركز مي كنند ( ايمز ، ب1992 ؛ دووك و لگت ، 1988 ؛ میجلی و همکاران ، 1998)، در حالیکه دانش آموزان با هدف تبحرگریز بر روی اجتناب از بدفهمی ، تسلط نیافتن بر تکلیف و استفاده از معیارهای اشتباه نکردن تمرکز می کنند (الیوت و مک گریگور ، 2001) .
   دانش آموزان با هدف عملکردگرا بر خلاف كساني كه گرايش به تبحر دارند به روي جلوه بيروني شايستگي و اينكه چگونه توانايي در مقايسه با ديگران مورد قضاوت قرار مي گيرد ( مثلا بهتر از ديگران بودن ) ، استفاده از معيارهاي مقايسه اجتماعي ، در جستجوي شهرت بودن به لحاظ سطح بالاي عملكرد تمركز مي كنند ( ايمز ، ب1992 ؛ دووك و لگت ، 1988 ؛ میجلی و همکاران ، 1998)، در حالیکه دانش آموزان با هدف عملكرد گريز سعي مي كنند از شكست خوردن ، كودن يا احمق يا غير شايسته به نظر رسيدن اجتناب كنند ، آنها بر خلاف دانش آموزاني كه عملكرد گرايشي دارند يعني دانش آموزاني كه انگيزه ي مثبت براي جلو زدن از ديگران دارند انگيزه منفي دارند ، يعني سعي مي كنند كه از ديگران عقب نيفتند ( ايمز ، 1992 ؛ دووك و لگت ، 1988 ؛ میجلی و همکاران ، 1998).
 افراد با خودكار آمدي بالا هدف هاي تبحری و عملكرد گرا را انتخاب مي كنند در حالي كه افراد با خودكارآمدي پايين هدف عملكرد گريز را انتخاب مي كنند ( اليوت ،1999).
 
رابطه ي بين هدفهاي پيشرفت با پیامد هاي شناختي ، هيجاني و اجتماعي
رابطه ی هدف های پیشرفت با راهبرد سطحی و عمقی
     پژوهش ها نشان مي دهند دانش آموزان با هدف تبحری بيشتر از راهبردهاي عمقي استفاده مي كنند ( ايمز و آرچر ، 1988 ؛ دووك و لگت ، 1988 ؛ میدلتون و میجلی ، 1997 ).
   پژوهش هاي مربوط به رابطه ی بين هدف های عملكرد گرا و عملکردگریز با راهبردهاي يادگيري سطحي و عمقی را نمي توان به سادگي جمع بندي كرد . رابطه ي هدف هاي عملكردگرا و عملكرد گريز با راهبردهاي يادگيري به طور واضح مشخص نيست اما به نظر مي رسد كه هدف عملكردگرا با راهبرد عمقي رابطه ي مثبت و با راهبرد سطحی رابطه ی منفي دارد اما هدف عملكردگريز با راهبرد عمقی رابطه ي منفي و با راهبرد سطحي رابطه ي مثبت دارد (هاراکیویکز و همکاران ، 1998 ؛ لیم ، لوآ و نی ،2008 ).
 
 
 
رابطه ي هدف هاي پيشرفت با اضطراب امتحان
   پژوهش هايي كه در آنها واكنش هاي هيجاني مورد بررسي قرار گرفته اند نشان مي دهند کسانی كه هدف هاي تبحری و عملكرد گرا دارند به وضوح از كساني كه هدف عملكرد گريز دارند كمتر مضطرب هستند. هدف هاي تبحری و عملكرد گرا با اضطراب امتحان رابطه ي منفي و هدف عملكرد گريز با اضطراب رابطه ي مثبت دارد ( ميدلتون و ميجلي، 1997؛ اسكالویك، 1997 ).
رابطه ي هدف هاي پيشرفت با یادگیری از همتایان
   اخيرا پژوهشگران هدف هاي پيشرفت ديدگاهشان بر كاربرد هدف های پيشرفت بر فرايندهاي اجتماعي متمركز شده است كه اين فرايند هاي اجتماعي شامل روابط بين گروهي و نگرش اجتماعي دانش آموزان در جهت مشاركت است ( لوي ، كاپلان و پينتريچ، 2004 ) .
مطالعات نشان داده است كه دانش آموزان با هدف هاي تبحری و عملکردگرا بيشتر از کمک انطباق یافته برای یادگیری استفاده مي كنند (ریان، پینتریچ و میجلی، 2001 ؛ لیم ، لوآ و نی ،2008 )، در حالیکه دانش آموزان با هدف عملكرد گريز کمتر از کمک انطباق یافته برای یادگیری استفاده می کنند (ریان، پینتریچ و میجلی، 2001).
رابطه ي راهبردهاي يادگيري سطحي و عمقی ، اضطراب امتحان و یادگیری از همتایان با پيشرفت تحصيلي
   راهبرد يادگيري عمقی به راهبرد يادگيري سازگار و راهبرد يادگيري سطحي به راهبرد يادگيري غير سازگار اشاره دارد . راهبرد عمقي دانش آموزان را به پيامدهاي موفقيت و پيشرفت بالايي مي رساند در حالي كه راهبرد سطحي به عملكرد و پيشرفت تحصيلي سطح پاييني منجر مي شود ( بيگز ،  1987 ). همچنین پژوهش ها در مورد تاثیرات منفی اضطراب روی پیشرفت تحصیلی یکپارچه اند و همه آنها بیان می کنند که اضطراب آزمون باعث عملکرد ضعیف می شود (زیدنر، 1998)، همچنین پژوهش ها رابطه ي مثبتی بين یادگیری از همتایان و عملكرد مدرسه بيان كرده اند ( ونتزل ، 1999 ) و دانش آموزاني كه مي توانند در مدرسه دوستان جديدي انتخاب كنند در آزمون پيشرفت استاندارد شده نمره بالاتری مي گيرند ( لد ، 1990 ).

مطالب مرتبط
ارسال نظر در " نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلی "

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تمریناتی مفید برای تمرکز بیشتر! ئ
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
خواب هايي که تاريخ علم و ادبيات را متحول کردند ووو
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
ايران 330 سال پيش از نگاه جهانگرد اروپايي
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
گزيده اي از نقاشي هاي برتر دنيا
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
طرح هاي شاد ناخن، مخصوص فصل بهار
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
سفرهاي لاکچريِ ايروني
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
۱۰ مکان فوق‌العاده دیدنی اما ممنوع!
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
تمام تغییرات قانون جدید بیمه شخص ثالث سال 96
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
زیباترین سواحل دنیا را بشناسید!
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
50 کاری که باید در طول سفر به استرالیا و نیوزیلند انجام دهید
تاریخ : پنجشنبه 05 اسفند 1395
وراثت یا محیط
بازدید : 1649
تصاویر پس زمینه زیبا با موضوع صبح بخیر
بازدید : 1527
مجله آموزش زبان آپادانا (1)
بازدید : 1349
مجله آموزش زبان آپادانا (2)
بازدید : 1169
نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلی
بازدید : 1161
نکات طلایی و کاربردی برای تقویت حافظه !
بازدید : 1143
راه های شیک پوشی در عین سادگی
بازدید : 1065
مجله آموزش زبان آپادانا (3)
بازدید : 985
رابطه جنسی با همسرتان را لذتبخش و دلنشین کنید
بازدید : 681
تصاویر دیدنی از قصر های شهر تهران
بازدید : 623
چرا افسردگی بیشتر در کمین زنان است؟
۱۰ پیشنهاد کلیدی برای اینکه چطور مثل یک کارآفرین فکر کنیم!
کره مریخ آب دارد ولی آنورادهاپورا نه!
ویژگی‌های معلم در قرن 21
پینوکیو
خودروی خورشیدی ساخت ایران در صحراهای آمریکا
۵ نکته بسیار مهم که خلاقیت را از شما می‌گیرد!
مشق والدين در فصل مدرسه
صورت و موهای تان را با این نکات زیباتر کنید
۱۵ عیبی که مانع موفقیت شما می‌شود!
امتیاز : [Post_Rate] نتیجه : [Post_Rate_Result] امتیاز توسط [Post_Rate_Count] نفر مجموع امتیاز : [Post_Rate_Total]